ติดต่อสื่อสารกันบนโลกอินเตอร์เน็ตผ่านทาง facebook  [^-^]

 

  ติดต่อสื่อสารกันบนโลกอินเตอร์เน็ตผ่านทาง  "รวมพลคนสัตวบาล มช."

หลักการและเหตุผ
ปี 2510 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และต่อมาปี 2536 ก็ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลา 40 ปี ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกสู่สังคมแล้วมากกว่า 1,200 คน นับจนถึงปัจจุบันศิษย์เก่าจากภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ ธุรกิจภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งภาควิชาสัตวศาสตร์ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างคนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้  และในวาระครบรอบ 40 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มาบรรจบนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ มีดำริที่จะจัดให้มีการนัดพบนักศึกษาเก่าเพื่อพบปะสังสรรค์และกระชับความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมพัฒนาสถาบันจากศิษย์เก่า ซึ่งคาดหวังว่าสิ่งที่จะได้ในการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

(ปัจจุบัน ในปี 2553 ได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น
"ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ")  
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านต่อ

 

 

All rights reserved Terms of used @ 2011 :: Best view in 1440*900 pixel ::
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Department of Animal and Aquatic Science , Faculty of Agriculture, Chiang Mai University  239 Huay Kaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai 50200
หัวหน้าภาควิชา:
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  ติดต่อภาควิชา: คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ 
โทรศัพท์: 0-5322-1667, 0-5394-4069-73  ::   โทรสาร:  0-5335-7601, 0-5394-4666
Webmaster:: คุณรุ่งกานต์  กันทะหงษ์   ::  โทรศัพท์: 0-5394-4104  E-mail: deerkp@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่::  www.agri.cmu.ac.th