การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป และการผลิตสัตว์
Feed Processing
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป
และการผลิตสัตว์

คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
Feed Processing
รศ.ดร.เทอดชัย เวียรศิลป์
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ MeatTechnology
รศ.ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา
   
สัตวศาสตร์และการผลิตสัตว์เบื้องต้น
โรคติดเชื้อและโรคพยาธิในสัตว์
ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
สัตวศาสตร์และ
การผลิตสัตว์เบื้องต้น

คณาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
โรคติดเชื้อและโรคพยาธิในสัตว์
รศ.สพ.ญ นุชา  สิมะสาธิตกุล
ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
รศ.สพ.ญ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร

ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
โภชนศาสตร์สัตว์ เคี้ยวเอื้อง
การผลิตสัตว์ปีก
การจัดการเนื้อสัตว์
ครบรอบ 70 ปี นาม ศิริเสถียร
ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
โภชนศาสตร์สัตว์ เคี้ยวเอื้อง
Ruminat -Nutrtion
รศ.ดร. เทอดชัย เวียรศิลป์
การผลิตสัตว์ปีก
ผศ.วิรัตน์  สุรพิทยานนท์
การจัดการเนื้อสัตว์
รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ครบรอบ 70 ปี นาม ศิริเสถียร
31 พฤษภาคม 2545
โรคสัตว์ปีก
การผลิตและผลิตผลจากแกะ
พื้นฐานสัตวศาสตร์
เทคนิคการให้อาหารโคเนื้อและโคนม
การเลี้ยงดูและจัดการแพะ
โรคสัตว์ปีก
รศ.สพ.ญ นุชา สิมะสาธิตกุล
การผลิตและผลิตผลจากแกะ
ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
พื้นฐานสัตวศาสตร์
ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และ
รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
เทคนิคการให้อาหารโคเนื้อและโคนม
เมธา วรรณพัฒน์ และ
ฉลอง วชิราภากร
การเลี้ยงดูและจัดการแพะ
ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
         

All rights reserved Terms of used @ 2011 :: Best view in 1440*900 pixel ::
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Department of Animal and Aquatic Science , Faculty of Agriculture, Chiang Mai University  239 Huay Kaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai 50200
หัวหน้าภาควิชา:
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  ติดต่อภาควิชา: คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ 
โทรศัพท์: 0-5322-1667, 0-5394-4069-73  ::   โทรสาร:  0-5335-7601, 0-5394-4666
Webmaster:: คุณรุ่งกานต์  กันทะหงษ์   ::  โทรศัพท์: 0-5394-4104  E-mail: deerkp@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่::  www.agri.cmu.ac.th